AKTUALNOŚCI

 

Szanowni Państwo

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającej na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować, że realizacja oferty – usługi noclegowej, którą  z Państwem zawieraliśmy/będziemy zawierać wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych przesłanie oferty – usługi noclegowej nie było/byłoby możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „LAGUNA” Usługi Rekreacyjno-Turystyczne Dorota Łapińska ul. Bzowa 31, Radwanice 55-010 Święta Katarzyna
 2. NIP: 899-223-20-01
 3. Z Administratorem można się kontaktować:
  • pisemnie, na adres: OW „Wratislavia” ul. Słoneczna 49, 67-410 Radzyń
  • za pomocą poczty elektronicznej: info@wratislavia.pl;
 4. Administrator przetwarza oraz gromadzi następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko
  • Adres do kontaktu
  • Adres e-mail
  • Nr telefonu
  • Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:
  • Nazwa firmy
  • NIP
  • Regon
  • Adres siedziby

Są to dane, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystujemy je jedynie na podstawie i w celu realizacji przesłania oferty oraz wykonania usługi noclegowej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:

 • zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
 • wysyłki zamówionych towarów
 • realizacji płatności
 • obsługi reklamacji
 • wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem
 • przeprowadzania działań marketingowych jak również przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w trakcie realizacji usługi noclegowej. Podmiotami tymi były/będą:
  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe były/będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
  • biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową w naszym imieniu
  • Urząd Miejski w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 10 , 67-410 Sława w celu realizacji poboru oraz rozliczania opłaty miejscowej.
  • organy władzy, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, audytorzy w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami wskazanymi prawem.
  • Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o., ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13, 67-410 Sława w celu realizacji poboru oraz rozliczania pozwoleń na amatorski połów ryb.

Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

 1. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.                                       Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 2. Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z „LAGUNA” Usługi Rekreacyjno-Turystyczne Dorota Łapińska ul. Bzowa 31, Radwanice 55-010 Święta Katarzyna wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
 3. Informujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości świadczenia usługi na Pana/Pani rzecz.
 4. Przedsiębiorstwo „LAGUNA” Usługi Rekreacyjno-Turystyczne Dorota Łapińska ul. Bzowa 31, Radwanice 55-010 Święta Katarzyna gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza:
  • prawo dostępu do danych jej dotyczących,
  • sprostowania danych jej dotyczących,
  • usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
  • cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego
 5. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego „Wratislavia”